Manacor t'escolta, decidim junts!

Institució
Ajuntament de Manacor

Data
2017

Quin era l’encàrrec?

La regidora de participació ciutadana de l’Ajuntament de Manacor ens va comunicar el seu interès i voluntat per apostar per potenciar una cultura més participativa en el municipi. Degut a que des de l’àrea no s’havia impulsat cap programa en aquest sentit ni es sabia quina orientació havia de prendre l’àrea, li recomanàrem d’iniciar un procés participatiu que permetés elaborar un pla director, eina de planificació estratègica que permetria ordenar les prioritats i marcar un calendari de feina. En aquest sentit, descriu un model de governança proper i relacional, tot definint un full de ruta relatiu a la promoció i desenvolupament de les polítiques participatives, d’implicació ciutadana i de foment de l’associacionisme.

Aquest full de ruta respon a les preguntes clau de “qui” participa, “sobre quines qüestions” i “com” es participa. Està estructurat a partir d’unes línies estratègiques que constitueixen els pilars de l’àrea, desglossades amb objectius específics i amb actuacions calendatizades que cal fer durant la legislatura.

Els objectius del procés participatiu foren:

  • Identificar les experiències participatives i òrgans o mecanismes de participació ciutadana existents en el territori.
  •  Definir estratègies i actuacions per a promoure la implicació de la ciutadania en el disseny, execució, seguiment i avaluació de les polítiques municipals.
  • Obrir un procés de diàleg cívic i polític per a marcar el full de ruta de consens en matèria de participació i implicació ciutadana per als propers anys.

A nivell metodològic, l’objectiu va ser el d’aconseguir que l’administració municipal fos més transversal i col·laborativa alhora d’implementar el Pla director. Aquesta missió es concreta a partir dels següents objectius específics:

  • Generar, millorar i/o racionalitzar l’estructura municipal per la participació de la ciutadania no associada i/o entitats/associacions.
  • Definir una estructura organitzativa interna adequada, que vetlli per una administració més comunicativa en el seu funcionament intern.

Com ho férem?

El pla director es va elaborar a partir d’una diagnosis sobre l’estat de la participació ciutadana en el municipi de Manacor que es va dur a terme des del treball participatiu amb les entitats i associacions. Aquest treball va permetre la identificació dels principals reptes en participació i de possibles vies creatives per abordar-los.

La diagnosis va ser estudiada per l’equip de govern que la va utilitzar com a base per l’elaboració del document inicial del pla director. En aquest, es transformaren els reptes amb eixos temàtics i sectorials de la participació que es desglossaren amb objectius concrets.

A continuació, a partir de metodologies participatives, es varen definir les prioritats i projectes o actuacions a desenvolupar al llarg de la legislatura per cada eix estratègic, que anaven acompanyades d’una calendarització i pressupost.

Un cop finalitzada la part participativa, l’equip de govern i el personal tècnic municipal valoraren la viabilitat tècnica, econòmica i legal de les propostes formulades. I per acabar, es va poder finalitzar el document del Pla director.

Quins resultats obtinguérem?

Els resultats del procés foren:

  • Es varen realitzar 23 fites participatives, entre les quals s’hi inclouen entrevistes qualitatives, sessions amb un Grup impulsor (espai d’acord i diàleg civil, polític i tècnic), qüestionaris en línia, tallers participatius tant amb entitats i associacions com amb professionals tècnics i una 1 paradeta informativa.
  • S’obtingué la participació de 120 persones.
  • Es varen fer un total de 248 aportacions.

Els eixos que resumeixen el pla director foren els següents: EIX 1. UNA NOVA MANERA DE GOVERNAR MÉS PROPERA, PARTICIPATIVA I OBERTA: 

Enfortir i apropar la relació amb la ciutadania i entitats a partir de la participació ciutadana, la qual permet el desplegament de processos, espais, canals i òrgans entre aquests mateixos agents.  EIX 2. UNA ADMINISTRACIÓ LOCAL MÉS TRANSPARENT I COMUNICATIVA: 

Ser proactius en la publicació de tot el succeeix en el consistori i en el que suposi ser d’interès general. I vetllar per garantir el dret d’informació i de participació de les persones, treballant en atendre les sol·licituds d’informació que plantegi la ciutadania de la forma més eficaç possible. EIX 3. UN MARC NORMATIU EN PARTICIPACIÓ CIUTADANA ACTUALITZAT I EN CONSTANT EVOLUCIÓ AMB ELS CANVIS SOCIALS I INSTITUCIONALS. 

Tots tres es concreten amb actuacions que els desenvolupen.