Assentem les bases per una cultura més participativa

Institució
Consell Insular de Mallorca
Data
Març-agost 2019

Quin era l’encàrrec?

Aquest any vàrem facilitar un procés participatiu impulsat des de la direcció insular de participació ciutadana del Consell de Mallorca, que ens havia de donar el material necessari per que s’elaborés un reglament de participació ciutadana que regulés aquesta matèria. En aquest sentit, es va considerar indispensable comptar amb la deliberació dels actors i actores implicades que, en un futur, serien qui l’emprarien.

L’encàrrec resultava atractiu, doncs encara no s’havia fet mai un reglament en aquest sentit ni tampoc hi havia unes pràctiques institucionalitzades en participació que partissin d’unes directrius consensuades. A més, el grau de sensibilització i coneixement sobre les metodologies participatives i la seva rellevància estratègica de l’assumpte era totalment desigual.

Calia doncs fer pedagogia de la participació,. motivar, il·lusionar i integrar el potent missatge que amb tècniques pròpies de la democràcia deliberativa, es democratitzaven decisions, s’incrementava la transparència, s’obtenien acords que aglutinaven més sensibilitats, que generaven més legitimitat.

Com ho férem?

Obtinguérem la participació de més de 140 persones al llarg del procés que va tenir tres etapes distintes: conèixer-deliberar-redactar/retornar.

Començàrem amb una primera etapa on elaboràrem una diagnosi que ens aportés una fotografia fixa de la situació actual en participació ciutadana a l’administració insular. Això és, qui participava, de quina manera, quan, amb quina freqüència i on. Aquesta fase es va realitzar a partir d’enquestes al perfil polític (equip de govern i oposició), personal tècnic, als ajuntaments (batllia i àrea de participació ciutadana) i a les entitats socials més rellevants de l’illa.

A  la segona fase, vàrem constituir dos espais de treball participatiu puntuals: un primer amb representants dels distints partits polítics amb representació al CIM i amb personal tècnic, i un segon amb persones representants de les entitats i associacions de l’illa de Mallorca. El propòsit va ser deliberar sobre la importància de la cultura participativa i establir unes possibles línies de treball sobre com hauria de configurar-se un reglament que la regulés. Així doncs, preteníem consensuar definicions, objectius, visions i maneres de fer que es reflectiran a la normativa.

Acabàrem redactant un document estratègic on hi figuraren els principals reptes, obstacles i potencialitats per engegar un document normatiu com a tal i estructurar la participació a partir d’una arquitectura institucional de manera que aquesta es pugui sistematitzar i fomentar des de cada àrea.

Quins resultats obtinguérem?

Aquest procés va resultat de per sí pedagògic i enriquidor, també i sobretot per a les persones que hi varen participar doncs:

1) va permetre un apoderament major dels actors respecte dels drets i beneficis de participar, 2) va generar expectatives i voluntats a favor d’impulsar la cultura participativa en el sí de la institució i 3) va aclarir els conceptes, l’ús i l’aplicació de les figures normatives que constituiran el futur reglament.

Així mateix, va posar en evidència la necessitat d’impulsar polítiques en favor d’un treball intersectorial entre departaments que optimitzi els recursos i l’impacte de les actuacions i, també, de potenciar el treball en xarxa amb les entitats i associacions de la societat civil de Mallorca.

Som conscients de que l’elaboració i futura aprovació d’un reglament de participació ciutadana no activarà per se la participació a la institució ni la democratitzarà més. Més bé, fora bo que fos una mesura més dintre d’una estratègia insular més ampla que aspiri a fomentar la participació en tots els nivells.

 

Més informació al web institucional – https://bit.ly/2YTGhED