Plà d'actuació municipal d'Artà 2015-2019

Disseny, coordinació i impuls d'un procés de participació i deliberació ciutadana amb l’objectiu d’elaborar un Pla d’Acció Municipal 2016 – 2019 i 2020-2023 (PAM). Aquest PAM preten ser un document realista que s’ajusti a les necessitats de la ciutadania artanenca, configurant-se com el full de ruta que guia l’acció de govern de l’Ajuntament d’Artà durant la legislatura. Defineix un model de poble que es concreta en projectes, amb l’objectiu de prioritzar les estratègies i preferències pels quatre anys de mandat.
Tipus
Plans directors, estratègics
Lloc
Ajuntament d’Artà
Data
2015 i 2019

Un PAM és una eina de planificació estratègica de la que es doten els governs locals per dissenyar, conjuntament amb la ciutadania i en base a un model de governança proper i relacional, un full de ruta compartit sobre les principals prioritats del municipi per abordar durant el mandat, així com les principals accions i polítiques públiques que han de permetre fer-ho realitat. 

El PAM s’organitza en base a una reflexió general i estratègica de model de poble complementada amb visions sectorials de les prioritats ciutadanes vers la seva comunitat. Pren com a punt de partida el programa de l’equip de govern municipal, permetent que es doni a conèixer a la ciutadania i generant un diàleg i debat públic que l’enriqueixi o el matisi amb les visions ciutadanes. 

La nostra feina és la d’assessorar i implementar un procés de participació ciutadana que permeti obtenir aquest PAM,  que vertebri les prioritats que cal abordar i les desengrani en actuacions concretes. 

La participació ciutadana permet habilitar espais de deliberació que fan la funció de laboratoris ciutadans, des d’on es debaten els punts que configuren el PAM i es consensuen de forma creativa propostes concretes per ser implementades. Aquests espais ajuden a implicar de forma propositiva tant al personal tècnic de l’Ajuntament com als veïns i veïnes del poble així com a que siguin part activa de la solució dels reptes que cal abordar, fent-se seva la resposta municipal, això és, apropiant-se de les solucions.

La intenció és obtenir un PAM consensuat, obert, transparent, integrador de la diversitat i pluralitat de la gent d’Artà i realista. És clau poder mantenir un grau de seguiment periòdic que permeti recordar a l’equip de govern i personal tècnic els objectius que cal perseguir i també, rendir comptes a la ciutadania del que s’està fent, de quina manera i si té els efectes que es cercaven.