Revisió participada del Reglament de Participació Ciutadana de Pollença

Tipus
Procés participatiu
Lloc
Pollença
Data
2020
Hem impulsat, des de l’àrea de participació ciutadana, una revisió participada del Reglament de Participació Ciutadana aprovat al 2017 per tal de que sigui més proper, menys restrictiu i més pràctic en el seu ús. Igualment, arrel de l’aprovació de la Llei 12/2019 de consultes populars i processos participatius, aquesta actualització es fa necessària per equiparar la normativa municipal en aquesta matèria amb la balear.
Els objectius del procés de revisió participada eren:
a) Revisar i modificar el reglament perquè s’ajusti a les característiques prèviament definides.
b) Realitzar uns tallers participatius amb finalitats formatives i deliberatives, amb personal tècnic i representants polítics/ques per debatre, enriquir i contrastar les distintes figures normatives que conté el reglament.
c) Presentar els resultats a la Comissió permanent de Participació ciutadana, que és l’òrgan que vetlla per la qualitat i transparència en els processos de participació. 

 

En aquest sentit cal plantejar la següent pregunta: que és un reglament participatiu i quins objectius té?

Un reglament participatiu és aquella normativa que estableix drets i deures en participació ciutadana que tenen els ajuntaments i ciutadans i ciutadanes dels municipis. Aquests preceptes poden prendre forma en una arquitectura institucional a l’Ajutnament que garanteixi el cumpliment d’aquests drets i deures, a la qual hi pot haver processos, canals i espais distints.

Els objectius del reglament són:

1. Fomentar una cultura participativa en el funcionament de la corporació municipal, que permeti la participació tant individual com col·lectiva, de forma presencial o telemàtica, a partir d’una estructura organitzativa que ho faciliti.

2. Garantir mitjans que permetin aprofitar i incorporar el coneixement de la ciutadania en relació a la qüestió pública de manera que les decisions municipals responguin millor a les necessitats de la gent. 

3. Aconseguir unes institucions més properes i resolutives.

4. Promoure unes polítiques municipals que responen a realitats complexes i vertebren els anhels i demandes de la ciutadania.

5. Potenciar la participació de les associacions i ciutadania no associada en la formulació de polítiques a través d’iniciatives i consultes de reglaments.

6. Fomentar, la participació de les dones, de les persones menors d’edat, de les persones majors i dels col·lectius en situació de vulnerabilitat.

7. Aconseguir un associacionisme més fort, actiu i viu.

8. Potenciar les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) que facilitin la participació, especialment a través de la configuració d’espais interactius als portals web, així com mitjançant la promoció de sistemes de votació i enquesta de caràcter electrònic.